فایل pdf  پیوست شماره 1 

 

 فایل pdf  پیوست شماره 2