فهرست پیشنهادی ایران برای اعطای تخفیف تعرفه‌ای در قالب پروتکل طرح تعرفه‌های ترجیحی

میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا، اینجا و اینجا کلیک کنید