نظر شما در خصوص اقدامات اخیر دولت در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا چیست؟

معرفی شورا

مصوبات

فرم درخواست

قوانین و مقررات

پژوهش ها