گزارش تصویری

 

سمینار آموزشی مدیریت و شبکه سازی صادرات و شرکتهای مدیریت صادرات

 

زمان: 12مرداد ساعت: 8تا 14:30

 

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

 

v37l_img_5027.jpg

 

vda5_img_5025.jpg

 

66qt_img_5020.jpg

 

c50k_img_5021.jpg

 

i48y_img_5026.jpg

 

qf7v_img_5028.jpg

 

11se_img_5029.jpg

 

iogt_img_5031.jpg

 

jnpj_img_5032.jpg

 

n4xa_img_5033.jpg

 

0ckj_img_5034.jpg

 

sv8r_img_5039.jpg

 

zwfh_img_5041.jpg

 

kgm8_img_5042.jpg

 

3ffp_img_5043.jpg