زمان: سه‌شنبه  25 آذر 93

مکان: مرکز آموزش بازرگانی و مطالعات مدیریت آرنیکا تدبیر (روبروی اتاق بازرگانی)

مدرس: مهندس شهرام بیات

 

IMG_2299.JPG

 

 

IMG_2303.JPG

 

IMG_2274.JPG

 

IMG_2275.JPG

 

 

IMG_2277.JPG

 

 

IMG_2290.JPG

 

IMG_2263.JPG

 

IMG_2266.JPG

 

IMG_2271.JPG

 

IMG_2305.JPG

 

IMG_2307.JPG

 

IMG_2310.JPG

 

IMG_2273.JPG