سمینار آموزشی یک روزه “اصول تشریفات بین المللی”

 

پوستر سمینار