دومین نمایشگاه بین المللی توانمندیهای صادراتی ایران در بصره عراق

 

تصویر شماره یک

تصویر شماره دو

تصویر شماره سه