در دستور کار جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی قرار گرفت:

 

تولید غذای سالم و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

 

برای دریافت گزارش جلسه و مصوبات کلیک نمایید