توسعه صادرات در استان لرستان / موانع و راهکارها / روز ملی صادرات / دکتر محمد خاکی / نایب رییس اتاق بازرگانی لرستان