دستور کار جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛


توسعه کشت­های استراتژیک، اقتصادی و کم آب بر

 

برای دریافت صورتجلسه کلیک کنید