بررسی قانون توزیع عادلانه آب در کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی

 

 

mhzs_img_5338.jpg

 

4jmb_img_5340.jpg

 

5vt1_img_5344.jpg

 

sro5_img_5345.jpg

 

zoj2_img_5346.jpg

 

13aq_img_5348.jpg

 

jk95_img_5350.jpg

 

bfue_img_5351.jpg

 

mhyy_img_5355.jpg

 

trsk_img_5358.jpg

 

برای دریافت صورتجلسه کلیک کنید