حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران در برنامه مناظره با انتقاد از دخالت‌های دولت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تاکید کرد: اصلاح قانون کار و استقلال عمل تشکل های کارگری می‌تواند موجب بهبود وضعیت جامعه کارگری شود.