اطلاع رسانی به اتاقها درخصوص اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان بمنظور اعزام به آستانا