آرشیو دوره های برگزار شده

سال  1400
سال  1399
سال  1398
سال  1397
سال  1396
سال  1395
عنوان دوره:  خلاقیت و نوآوری در سازمان تاریخ دوره:  7 دی 1400 مستندات دوره
عنوان دوره:  دوره هفتم تاریخ دوره:  1400/11/12 مستندات دوره
عنوان دوره:  دوره ششم تاریخ دوره:   مستندات دوره
عنوان دوره:  دوره پنجم تاریخ دوره:   مستندات دوره
عنوان دوره:  دوره چهارم تاریخ دوره:   مستندات دوره
عنوان دوره:  دوره سوم تاریخ دوره:   مستندات دوره
عنوان دوره:  دوره دوم تاریخ دوره:   مستندات دوره
عنوان دوره:  دوره اول تاریخ دوره:   مستندات دوره