امور تشکل ها

با استناد به موازین قانونی از جمله بند ک ماده 5 قانون اتاق ایران مصوب 15/12/69 و بند د ماده 91 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مصوب 8/11/86 و ماده 1 و 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 16/11/90 اتاق­های بازرگانی موظف به تمهید شرایط ایجاد، ثبت و ساماندهی، ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های اقتصادی هستند تا ضمن حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا به ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضای حقیقی و حقوقی به شکل قانونی بپردازند.

امور تشکل های اتاق لرستان نیز همگام با سایر اتاق ها در راستای اجرایی نمودن این قوانین ایجاد، ثبت، ساماندهی و توانمندسازی تشکل های اقتصادی استان را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق با ایجاد فضای تعامل با بخش خصوصی از مسائل و مشکلات حوزه فعالیت آنها مطلع شده و پیگیر رفع موانع و مشکلات آنها با توجه به جایگاه قانونی و وظایف ذاتی خود باشد.

مراحل ثبت تشکل در اتاق