بررسی طرح نجات واحدهای صنعتی

در کمیسیون صنایع اتاق انجام شد؛

بررسی طرح نجات واحدهای صنعتی


برای دریافت گزارش و صورتجلسه کلیک کنید