اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست

رییس‌کل دادگستری در همایش اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست

رییس‌کل دادگستری لرستان در همایش اقتصاد مقاومتی (صادرات، توسعه پایدار) گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست.  

 

 

به گزارش روابط‌