“بهبود فضای کسب و کار باید به باور اجزای حاکمیت تبدیل شود”

  نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حذف مجوزهای زاید و مقررات مخل کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور گفت: بهبود [...]