بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان تامین اجتماعی

بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان تامین اجتماعی

 

کارفرمایان محترم واحد های فعال تولیدی،صنعتی و معدنی:
در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار "اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل" و با هدف حمایت از کارفرمایان خوش حساب،سازمان تأمین اجتماعی تسهیل