انجمن مراکز پذیرایی و اقامتی در اتاق لرستان

دومین جلسه هماهنگی برای تشکیل انجمن مراکز پذیرایی و اقامتی در اتاق لرستان برگزار گردید