انجمن جوانان کارآفرین لرستان

انجمن جوانان کارآفرین لرستان اهداف انجمن انجمن جوانان کارآفرین استان لرستان با هدف فراهم آوردن زمینه همکاری، هم اندیشی و انجام کارهای سازمان یافته در میان کارافرینان [...]