الزاماتی برای ریاست اتاق ایران

الزاماتی برای ریاست اتاق ایران

دکتر حسین سلاح‌ورزی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد

 

"جان‌لاک" و "ژان‌ژاک روسو" دو فیلسوف عصر روشنگری هر کدام به نوعی و با دسته‌بندی خاص، جوامع سالم را جوامعی می‌داند که در آنها تفکیک