به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ در این جلسه که با حضور اعضای کارگروه ( استانداری، صمت، اتاق تعاون، گمرک ، استاندارد)برگزار شد و فرآیند و برنامه زمانی ثبت نام و انتخاب صادرکنندگان نمونه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای کارگروه پیشنهادات خود در خصوص برنامه های آتی عنوان نمودند .

?? @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان