تامین اعتبار و ثبت نام از متقاضیان دریافت مشوق صادراتی سیب درخت‍ی در سال 1396 به کد تعرفه 08081000 در بازه زمانی 1 آبان 96 الی 29 اسفند 96 اقدام به صادرات نموده اند و دارای تاییدیه خروج گمرکی هستند

جهت ثبت نام در سامانه پنجره واحد www.eagri.maj.ir مراجعه کنند.