نظر شما در خصوص اقدامات اخیر دولت در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا چیست؟