طبق بخشنامه 21/57373/د معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص انجام تمهیدات لازم در راستای نصب،راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی در اجرای آیین نامه اجرایی تبصره2 ماده 169 ق.م.م تا پایان بهمن سال 1398 و مورد پذیرش قرار گرفتن دستگاه های کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی حسب مورد به عنوان سامانه صندوق فروش میباشد.