محمد خاکی

ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان