قابل توجه فعالان اقتصادی استان لرستان ؛ نامه بسیار مهم معاون دادستان کشور؛ سازمان تامین اجتماعی صرفا در آخرین سال مالی می تواند بازرسی و حسابرسی از شرکتهای خصوصی انجام دهد.