نشست مشترک نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیات استان و کمیسیون مالیات اتاق لرستان روز سه شنبه مورخ ۲۳ شهریور برگزار گردید .

در این جلسه نمایندگان اتاق مسایل و مشکلات خود را مطرح و بمنظور بهبود عملکرد هیات ها پیشنهاداتی داده شد .