این جلسه بصورت حضوری و مجازی تشکیل شد و پیش نویس طرح قانون صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی توسط اعضای کمیسیون مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .