چهارشنبه 2 تیرماه   1400

? در این جلسه برنامه ها و اهداف کمیسیون در سال ۱۴۰۰ مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون وکارشناسان صاحب نظر این حوزه قرار گرفت .

برخی از برنامه های مصوب کمیسیون عمران در این جلسه :

1- شناسایی مشکلات پیمانکاران، تسهیل گری و مانع زدایی

2- انجام طرح های پژوهشی با اولویت مباحث شهری و با رویکرد شناسایی مشکلات این حوزه

3- برگزاری دوره آموزشی BEP برای مهندسین مشاور

4- پیگیری صدور خدمات فنی مهندسی به کشور هایی مانند عمان و افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.