این جلسه بصورت حضوری و مجازی تشکیل شد و کمیته ایجاد و حفظ شبکه ارتباطی و کمیته شناسایی چالش ها و موانع کسب و کارهای گزارش فعالیت های خود را عنوان نمودند و همچنین برنامه ریزی در خصوص رویداد اذت چالش توسط اعضای کمیسیون صورت گرفت .