آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی استان لرستان

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی استان لرستان دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی فوق العاده انجمن  که ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 16/11/1402در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار می شود؛ شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

اصلاح اساسنامه و تصویب آن

همچنین از کلیه اعضای محترم انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی استان لرستان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که رأس ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 16/11/1402 در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار می گردد، شرکت نمایند.

دستور جلسه :

  • ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس
  • تصویب عملکرد هیأت مدیره و تراز منتهی به 29/12/1401
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
  • انتخاب و تصویب روزنامه کثیر الانتشار
  • تعیین و تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه

 

هیأت مدیره انجمن شرکت های خدمات فنی و مهندسی استان لرستان