? در این جلسه :
• افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر تولید
• برگزاری جلسات کمیسیون صنعت و معدن در شهرستان ها
• ارائه راهکار های مناسب به منظور برون رفت از شرایط فعلی مورد بررسی و به تصویب رسید .

#اتاق_بازرگانی_لرستان