گزارش تصویری برگزاری


“کارگاه آموزشی خلق مدل کسب و کار”


چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 بهمن 95


سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان


با حضور: اسماعیل محققی 

 

u53o_img_9978.jpg

 

njhe_img_9979.jpg

 

zgzj_img_9980.jpg

 

iua_img_9983.jpg

 

0c59_img_9981.jpg

 

eglk_img_9984.jpg

 

m94_img_9990.jpg

 

d9y4_img_9992.jpg

 

fp70_img_0003.jpg

 

4q4_img_0008.jpg

 

d9fb_img_0010.jpg

 

gw1s_img_0012.jpg

 

2qd6_img_0014.jpg

ejkp_img_9974.jpg