گزارش تصویری سمینار آموزشی

 

آشنایی با مقررات ارزی در ایران

 

زمان: 30 شهریور96

 

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

pzl_img_5766.jpg

 

nsjx_img_5767.jpg

 

yi7y_img_5770.jpg

 

jgg2_img_5768.jpg

 

smjy_img_5771.jpg

 

za46_img_5769.jpg

 

iesq_img_5776.jpg

 

3q4v_img_5777.jpg

 

90ec_img_5778.jpg

 

pmh_img_5779.jpg

 

9xr1_img_5781.jpg

 

mj6e_img_5783.jpg

 

slxm_img_5784.jpg

 

w43o_img_5785.jpg

 

u2c_img_5786.jpg