چهارمین جلسه کمیسیون گردشگری مورخ 95/4/10 با حضور اعضاء برگزار گردید.در این جلسه گزارش تحلیلی وضعیت موجود گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  اسداله بیرانوند رئیس کمیسیون گردشگری توضیحاتی در مورد رئوس گزارش مذکور بیان نمود. همچنین به عوامل موثر در توسعه گردشگری ، نقاط قوت، نقاط ضعف فرصت­ها و تهدیدها اشاره کرد. وی افزود پراکنش امتیازی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدید­های در این گزارش نشان میدهد که فرصت­ ها و قوت­ های استان لرستان  ازنقاط ضعف و تهدیدهای آن بیشتر است و استان لرستان با فراهم کردن زیرساخت­ها قابلیت تبدیل به قطب گردشگری را دارد. در ادامه اعضاءکمیسیون انتقاد­ات و پیشنهادات سازنده­ای را در این موضوع ارایه دادند.