کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی لرستان فعالیت خود را با هدف پیگیری مطالبات و رفع مشکلات در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی آغاز نموده است.

 

 اعضاء کمیسیون :

1.
حسین خدیش
رئیس کمیسیون
2.
بهمن فریدونی
عضو
3.
مصطفی طبیب زاده
عضو
4.
زمانی بهاروند
عضو
5.
 کیانوش حمیدیان
عضو
6.
بهرام نظری
عضو
7.
رضا سپهوند
عضو
8.
نادر مختاری
عضو
9.
محمد جمشیدی
عضو
10.
مهرداد کیوان
عضو
11.
مظفر افشار
عضو
12.
عزیز بک حسن زاده
عضو
13.
ناصر نجیب زاده
عضو
14.
دکتر مهتاب بهرامی
عضو
15.
علیرضا احمدوندی
عضو
16.
دکتر سمیه قربانی
عضو
17.
کیارش بیرانوند
عضو
18.
مجید جوادی
عضو
19.
مجید امیری
عضو
20.
محمد رضا فرخی
عضو
21.
عبداله موموندی
عضو
22.
علی محمدی فر
عضو
23.
محمد عظیم دادگر
عضو
24.
 دکترمراد سپهوند
عضو
25.
عزت اله خورشیدی
عضو
26.
اسداله عالیخانی
عضو
27.
امیر امیدی شاه آبادی
عضو
28.
رحیم شوشتری
عضو
29.
آقای بهمن جعفری
عضو
30.
فتح اله ساکی
عضو
31.
امین بیرانوند
عضو
32.
زهرا طهماسبی
عضو
33.
سیامک بهرامی
عضو
34.
بهمن زاهدی
عضو
35.
محمد رشیدی
عضو
36.
کرم حیدری
عضو
37.
 دکترشهبازی
عضو
38.
دکتر مراد سپهوند
عضو
39.
طهماسب حسین پور
عضو
40.
آقای مهندس جعفرپور
عضو
41.
شهرام کرمی
عضو
42.
دکتر شاکرمی
عضو
43.
سمانه محمود وند
عضو
44.
سید رحیم سهرابی
عضو