به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ تجهیزات تعهد شده از محل کمک های جمع آوری شده توسط اتاق بازرگانی، اعضای محترم و فعالان اقتصادی به اورژانس خرم آباد(۱۱۵) و بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد  تحویل گردید: