گزارش تصویری اولین جلسه

 

کارگاه آموزشی شبیه‌سازی بازرگانی بین‌المللی

 

زمان: اولین جلسه (شنبه 6 آبان)

 

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی

 


u9to_img_6731.jpg

 

5bxg_img_6734.jpg

 

mf1d_img_6735.jpg

 

ynzt_img_6736.jpg

 

m20i_img_6737.jpg

 

oxzw_img_6738.jpg

 

9rw3_img_6739.jpg

 

z875_img_6741.jpg

 

jyyb_img_6743.jpg

 

kks0_img_6745.jpg

 

po9p_img_6751.jpg

 

gx0_img_6752.jpg

 

h6i6_img_6753.jpg

 

ecg_img_6755.jpg

 

wnb6_img_6756.jpg

 

9th9_img_6757.jpg