✍?مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق لرستان

?نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15 ساله و بیشتر استان لرستان در سال 1400، 41/3 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 0/2 درصدی داشته است. مقایسه نرخ مشارکت استان لرستان و کل کشور در سال 1400 نشان می دهد که این رقم 0/4 درصد از میانگین کشوری بیشتر است.

?نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر استان لرستان در سال 1400 ، 12/5 درصد بوده که در مقایسه با سال 1399 خوشبختانه کاهش 2/7 درصدی را تجربه کرده است، ولی همچنان 3/3 درصد بالاتر از میانگین کشوری (9/2) است و استان لرستان بعد از استانهای هرمزگان، کرمانشاه و خوزستان بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

?نسبت جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر به کل جمعیت در سن کار استان لرستان در سال 1400 در مقایسه با سال گذشته رشد 1/3 درصدی داشته است.نسبت اشتغال لرستان در سال 1400 ، 36/1 درصد بوده که 1/1 درصد کمتر از میانگین کشوری است.

?منبع: مرکز آمار ایران

?? https://t.me/otaghkhd

#اتاق بازرگانی لرستان