اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی لرستان

حسین سلاح ورزیرییس
محمد خاکینایب رییس اول
احسان دارایینایب رییس دوم
احسان ناصرخزانه دار
ابراهیم اسفندیاریمنشی