نخستین کنفرانس و نمایشگاه عظیم همکاریهای اقتصادی و صنعتی ایران و روسیه/28-26 تیرماه 91-مسکو

سمینار چالشهای مدیریت منابع انسانی/چهارشنبه 3 آبان 91-خرم آباد و بروجرد