نمایشگاه اختصاصی ایران با محوریت صنعت ساختمان، خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی در شهر آستراخان روسیه