نظریه مشورتی شماره 1393/12/12-3117/93/7  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص