مصوبات سال جاری

۲۲ فروردین ۱۳۹۴

دریافت فایل مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

دریافت فایل مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

دریافت فابل مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

دریافت فایل مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

دریافت فایل مصوبات بیست و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 

 

 

 

 

Translate »