مرکز تحقیقات و پژوهش های اقتصادی :

از ابتدای سال 95 با همت ریاست اتاق لرستان  و مطابق با شیوه نامه ایجاد و توانمندسازی مرکز تحقیقات و پژوهش های اقتصادی اتاق های شهرستانها مرکز تحقیقات و پژوهش های اقتصادی در اتاق لرستان با هدف انجام مطالعات تحلیلی، تدوین گزارشات کارشناسی، مطالعات تطبیقی و میدانی، تهیه، بررسی و تحلیل آمار ایجاد شد. علاوه بر اهداف در نظر گرفته شده برای مراکز تحقیقات اتاق ها، مرکز تحقیقات اتاق لرستان وظیفه نظارت و هدایت مرکز آموزش را نیز به عهده دارد و در این راستا این مرکز با هدف جذب مخاطبان اصلی اتاق که همان فعالان اقتصادی استان می باشند سعی در برگزاری سمینارها، دوره های آموزشی و همایش های کاربردی منطبق بر نیازسنجی از فعالان اقتصادی با حضور اساتید مطرح ملی و بین المللی دارد و به این منظور برقراری تعامل با دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی را در دستور کار خود دارد. آموزش مستمر کارکنان اتاق نیز از الزامات رشد و پویای اتاق است که در برنامه های مرکز تحقیقات گنجانده شده است.