توضیحات یک

 

توضیحات دو

 

توضیحات سه

 

متن آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور