فراخوان عضویت در هیات موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی