با گذشت 40 روز از سال 91، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قربانی اختلاف دولت و بخش خصوصی شده و جلسه‌ای در سال جاری برگزار نکرده است. این تعطیلی جلسات از پیش از سال 91 و از زمان تدوین و تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار به وجود آمده است.

بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که دلایل عدم برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اختلاف نظر دولتمردان در تصویب قانون فضای کسب‌و‌کار بوده است.
تلاش دولت پس از تصویب این قانون در مجلس برای لغو آن به نتیجه نرسید و در نهایت تصویب این قانون به چند ایرادی که شورای نگهبان گرفته بود، ختم شد؛ اما آنچه در ذهن مخاطب فعال شکل می‌گیرد این است که به راستی تصویب این قانون در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار بوده است و اگر در راستای آن بوده پس چرا نخستین پیامد آن تعطیلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوده است که نقش بسیار موثرتری در بهبود فضای کسب‌و‌کار داشته است.شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است که آینده آن روشن نیست؛ آن هم در شرایطی که تنها یک سال از عمر دولت دهم باقی مانده است.,
تلاش دولت پس